RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana władz miasta

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników – Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle Pan Tomasz Wantuła

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Umowie Spółki należy:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółkiz wykonania przez nich obowiązków.
 2. Podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokrycia straty.
 3. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
 4. Nabycie i zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o ile wartość nabywanego albo zbywanego prawa przekracza 50.000 zł netto (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 5. Zwrot dopłat.
 6. Tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki.
 7. Uchwalenie wieloletnich planów ekonomiczno – finansowych, inwestycyjnych i remontowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczenie funduszy Spółki.
 8. Powoływanie rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza.
 9. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i wyznaczenie jej Przewodniczącego.
 10. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej i Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Wyrażenie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcia zobowiązaniao wartości jednostkowej przewyższającej 1.000.000 zł netto )jeden milion złotych)
 13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia Umowy Spółki lub Kodeksu Spółek Handlowych.


Opublikował: Paweł Hubryj
Publikacja dnia: 09.12.2011
Podpisał: Paweł Hubryj
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 5 261