RSS
A A A
SmodBIP

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Andrzej Krueger – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Brygida Kolenda-Łabuś – Członek Rady Nadzorczej
 3. Aleksander Giehsmann – Członek Rady Nadzorczej

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto reprezentowanie Spółki przy zawieraniu wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między tymi stronami.
 2. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:
 • stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
 • badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,
 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 • rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd Spółki,
  wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednostkowej przewyższającej 250.000 zł netto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).Opublikował: Damian Kędrak
Publikacja dnia: 16.12.2018
Podpisał: Damian Kędrak
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 645