RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie ogłoszenia

Zamówienia publiczne

26.06.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
DOSTAWA AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO KLASY MINI DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

TRUCK EXPORT IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43/201,
00-680 Warszawa


10.06.2019 r.                  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na:

DOSTAWĘ AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO KLASY MINI DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KEDZIERZYNIE-KOŹLU SP. Z O.O.

31.05.2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ) ZMODYFIKOWANA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa autobusu turystycznego klasy mini dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. 

31.05.2019 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORACYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy postępowania na:

Dostawę autobusu turystycznego klasy mini dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o.

27.05.2019 OGŁOSZENIE

27.05.2019 OGŁOSZENIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Dostawa autobusu turystycznego klasy mini dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.

Miejsce realizacji:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. ul. Kozielska 2


02.04.2019 OGŁOSZENIE o przetargu ofertowym

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000395147, legitymującej się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 749 208 69 32, o kapitale zakładowym 8 893 000,00 zł, w całości wpłaconym ogłasza sprzedaż w drodze przetargu ofert holownika drogowego (samochodu specjalnego) marki IVECO model TRAKKER AD410T41, o numerze VIN: WJMJ4CSS49C221621 i numerze rejestracyjnym OK 45258.


14.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe.

Przedmiot zamówienia: Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy postępowania na:

„Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzkkk.pl 20.12.2018 r.
Zamawiający – Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu spółka z o.o., działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje następujące informacje:

  1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (ze stawką 23% podatków od towarów i usług VAT) wynosi: 4 182 000,00 zł brutto.
  2. Termin składania ofert upłynął w dniu 20.12.2018 r. o godz. 1000, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.12.2018 r. o godz. 1100.
  3. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU SP. Z O.O.


Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

LOTOS PALIWA Spółka z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk


26.09.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM II POSTĘPOWANIE.

Przebudowa i remont pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych dla pracowników w budynku socjalno-warsztatowym MZK Kędzierzyn-Koźle.

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu nr ZP/TR/17/2018 – II postępowanie.

Protokól z otwarcia ofert.

22.10.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.


20.09.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi, iż na powyższe zadanie nie złożono żadnej oferty.

Przebudowa i remont pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych dla pracowników w budynku socjalno-warsztatowym MZK Kędzierzyn-Koźle.


03.09.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Przebudowa i remont pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych dla pracowników w budynku socjalno-warsztatowym MZK Kędzierzyn-Koźle.

06.09.2018 SPROSTOWANIE


14.03.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z § 58 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółkę z o.o., że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

„EUROSPED” PALIWA Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Dworska 6
41-902 Bytom


27.02.2018 Ogłoszenie przetargu.

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.


20.12.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU SP. Z O.O.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

LOTOS PALIWA Spółka z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk


04.12.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na:

DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU sp. z o.o. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwanej dalej ustawą Pzp.


21.11.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania o cenę” o udzielenie zamówienia pod nazwą:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2017 I 2018

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

Agencja Biegłych Rewidentów
„BADEX” Sp. z o.o.
ul. Reymonta 45
45-072 Opole


25.10.2017 Ogłoszenie przetargu:

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.

20.11.2017 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy postępowania na:

„Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.”


18.10.2017 Zapytanie o cenę:

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie–Koźlu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2,  47-224 Kędzierzyn–Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail sekretariat@mzkkk.pl Zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania o cenę” pod nazwą:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu spółka z o.o. za rok 2017 i 2018”


13.02.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z § 58 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółkę z o.o., że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

„EUROSPED”
K. Matura, W. Haręża Spółka Jawna
ul. Dworska 6
41-902 Bytom


30.01.2017 Ogłoszenie przetargu.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka z graniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.


23.12.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU SP. Z O.O.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

PetroDom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska


20.12.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania o cenę” o udzielenie zamówienia pod nazwą:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU SPÓŁKA Z O.O. ZA ROK 2016


30.11.2016 Informacja z otwarcia ofert.

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na:

DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU sp. z o.o.


16.11.2016  Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu na dostawy oleju napędowego.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy postępowania na:

„Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.”


14.11.2016 Zamówienie na badanie sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail sekretariat@mzkkk.pl.

Zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „Zapytania o cenę” pod nazwą:

„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu spółka z o.o. za rok 2016”


28.10.2016 Ogłoszenie przetargu.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o.


05.10.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Dostawę 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów autobusowych oraz ich montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach przy przystankach komunikacji miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu.” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w oparciu o § 59 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu spółkę z o.o. .

29.08.2016 Ogłoszenie przetargu.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mzkkk.pl w zakładce BIP) na: Dostawę 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów autobusowych oraz ich montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach przy przystankach komunikacji miejskiej w Kędzierzynie – Koźlu .

Więcej:

21.09.2016 Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy postępowania na:

„Dostawę 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów autobusowych oraz ich montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach przy przystankach komunikacji miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu.”

W związku z otrzymanym zapytaniem od Wykonawcy dotyczącym zapisów SIWZ, działając na podstawie § 31 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu sp. z o.o. przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę 3 sztuk stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów autobusowych oraz ich montaż i uruchomienie na wyznaczonych lokalizacjach przy przystankach komunikacji miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu.”

21.09.2016 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU.

27.01.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z § 58 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółkę z o.o., że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

„EUROSPED”
K. Matura, W. Haręża Spółka Jawna
ul. Dworska 6

Więcej:

12.01.2016 Ogłoszenie przetargu.

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. .

Więcej:

02.12.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
36-145 Widełka 869

14.10.2015 Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na dostawy oleju napędowego.

Więcej:

29.09.2015 Ogłoszenie przetargu.

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn – Koźle NIP 749-208-69-32 REGON 161411646 KRS 0000395147 tel. 77 4835252 fax. 77 4833591 e-mail: sekretariat@mzkkk.pl.
Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

Więcej:

16.01.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ 3 SZTUK STACJONARNYCH AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOBUSOWYCH ORAZ ICH MONTAŻ I URUCHOMIENIE NA WYZNACZONYCH LOKALIZACJACH PRZY PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU. Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu, 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kozielska 2, zawiadamia zgodnie z § 58 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień ektorowych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – Koźlu Spółkę z o.o., że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na ww. zadanie wybrana została jako najkorzystniejsza oferta firmy:

Merona Poland Sp. z o.o.
ul. Dembowskiego 45
61-670 WrocławOpublikował: Damian Kędrak
Publikacja dnia: 26.06.2019
Podpisał: Damian Kędrak
Dokument z dnia: 09.12.2011
Dokument oglądany razy: 55 752